Η Διαδικασία Ηλεκτρόλυσης


Πώς το νερό της βρύσης μετατρέπεται σε Νερό Kangen®

Βήμα 1:

ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ Το εσωτερικό φίλτρο υψηλού βαθμού φιλτράρει χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή και μειώνει τα ιζήματα έως και 5 μικρόμετρα για την παραγωγή καθαρού νερού. ιζήματα έως και 5 μικρόμετρα για την παραγωγή καθαρού νερού.


Βήμα 2

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ μέσω ενός αριθμού* πλακών ηλεκτροδίων και μεμβρανών, το φιλτραρισμένο νερό διαχωρίζεται σε όξινα και αλκαλικά μέρη. Το νερό χωρίζεται σε ΟΗ- (ιόντα υδροξειδίου) και Η+ (ιόντα υδρογόνου).

Τα ιόντα υδρογόνου αντιδρούν με ηλεκτρόνια που δίδονται από την κάθοδο (- φορτισμένο ηλεκτρόδιο), σχηματίζοντας H2, μοριακό υδρογόνο. Τα ιόντα υδροξειδίου παραμένουν, καθιστώντας το νερό πιο αλκαλικό γύρω από την κάθοδο. Αντίθετα, κοντά στην άνοδο (+ φορτισμένο ηλεκτρόδιο), τα ιόντα υδροξειδίου δίνουν ηλεκτρόνια στην άνοδο, σχηματίζοντας τελικά το Ο2 (Οξυγόνο). Τα ιόντα υδρογόνου παραμένουν, καθιστώντας το νερό πιο όξινο γύρω από την άνοδο. Τα δύο είδη νερού διαχωρίζονται από μεμβράνες και απελευθερώνονται μέσω διαφορετικών σωλήνων.


* ο αριθμός εξαρτάται από το μοντέλο του μηχανήματος.